content image
content image
content image

Geschiedenis

In de provincie Drenthe ligt net boven het plaatsje Doldersum en Vledder het kampeerterrein van Loonbos welke alleen  gehuurd kan  worden door scoutinggroepen.

Het blijkt dat bij een aantal groepen in Friesland (en daarbuiten) het bestaan van dit terrein niet bekend is. Daarom volgt een kort historische overzicht, waar het terrein te vinden is en welke accommodatie je er aan kunt treffen.


De oudste tekenen van menselijk leven bij het oude brinkdorp Vledder kwamen aan het licht in 1945.Links van de weg van Vledder naar Vledderveen werd een tijdelijke nederzetting van rendierjagers ontdekt. Op een oppervlakte van 4 bij 5 meter werd op een diepte van 35 cm een groot aantal vuurstenen, werktuigen en gereedschappen rond een vuurholte gevonden. Zaken die tot de ´huishouding´van een familie van rendierjagers werden gerekend. Houtskoolresten gaven de plaats aan waar duizenden jaren geleden deze mensen een vuur hadden gestookt.


Tussen Vledder en Doldersum, in het Koelingsveld, werd een veld met grafheuvels uit de periode 1000 tot 500 jaar voor Christus ontdekt. Het grootste tot dusver in Nederland gevonden. De toenmalige bewoners verbranden hun doden, en de resten werden in urnen begraven. Men plaatste de urn in een gat, en rondom groef men een greppel. Met de uitkomende grond werd boven de urn een heuveltje opgeworpen. De greppels gaven het graf een ronde, een langwerpige of een ovale vorm. In totaal werden er 318 graven aangetroffen. Enkele grafheuvels (tumuli) zijn ook nu nog te zien langs de weg van Vledder naar Doldersum.


Vledder is gelegen aan de zuid-westelijke rand van het Drents plateau. Dit Drents plateau vormt een archeologische-historische eenheid en is voor Nederlandse begrippen nog steeds dun bevolkt. Met als gevolg dat er nog veel landschappelijk schoon is overgebleven. Vledder is omgeven door gebieden waar het landschappelijk erfgoed extra bescherming geniet. Drie Nationale Parken zijn gelegen binnen een straal van 15 km van Vledder: het “Dwingelerveld” bij Dwingeloo, de “Weeribben” in NW-Overijssel en het Drents-Friese Woud (in oprichting). Dit laatste Nationale park strekt zich ook over een deel van het grondgebied van Vledder uit en grenst aan het kampeerterrein.

Van oudsher kwamen in Vledder twee totaal verschillende landschappen voor: De essen/brinken van Vledder/Doldersum, het oudste gedeelte van dit dorp. En het gebied rond Nijensleek met een slaggenlandschap en lintbebouwing, ontwikkeld in de 14 e eeuw. Tussen beide gebieden bevond zich een veengebied, dat eerst door de ontginning in de 16 e en 17 e eeuw werd ingericht (het huidige Frederiksoord/Wilhelminaoord). Na de overname van het gebied door de Maatschappij van Weldadigheid in 1818 werd dit systematisch tot een ´Kolonielandschap` omgevormd

De Maatschappij van Weldadigheid   https://www.welkomtoenwelkomnu.nl/    was een initiatief van de 38-jarige generaal Johannes van den Bosch en werd hierin gesteund door de zoon van Koning Willem I, Prins Hendrik. De Maatschappij trok zich het lot van mensen die in totale armoede waren vervallen. Vooral afkomstig uit de grote steden in geheel Nederland. In de ´Kolonie´ van de maatschappij werden ze tewerk gesteld en gehuisvest, terwijl er tevens voor opleiding werd gezorgd.
Op de ontgonnen woeste gronden ontstonden de kernen (vrije koloniën) Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord. Had het werk in eerste instantie voornamelijk een agrarisch karakter, later kwam er de ambachtelijke industrie bij: spinnerij, mandenmakerij, zuivelfabriek enz.
De Koloniën hadden een zeer specifieke structuur. Alles werd opgedeeld in tamelijk rechthoekige delen van gelijke afmetingen, min of meer op militaire leest geschoeid. Ook heerste er in de kolonie een bijna militaire discipline. In deze geest is de Maatschappij tot ongeveer 1920 werkzaam geweest.
Frederiksoord werd het bestuurscentrum van de Maatschappij. Hier werden later de Tuinbouwschool (de eerste in Nederland) en de Bosbouwschool neergezet. De tuinbouwschool bestaat nog steeds en maakt deel uit van een breed opgezette agrarische opleiding in Drenthe.
Momenteel is de Maatschappij nog een stichting welke haar bezittingen beheert en de opbrengsten daarvan aan allerlei maatschappelijke instellingen besteedt.
Vele (witte) koloniehuisjes in Frederiksoord en langs de weg van Frederiksoord naar Noordwolde herinneren nog aan het ´Koloniale´ verleden.


Waarom dit hele verhaal zul je je afvragen. Het is van belang te weten in wat voor een omgeving je gaat kamperen en welke historie er ligt in een bepaalde streek. Het is niet voor niets dat dit gebied deel uitmaakt van een Nationaal Park . Het kan het besef verhogen dat je hier gaat bivakkeren in een uniek stukje Nederland heel dicht bij huis, waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden.
Het eigenlijke kampeer terrein ligt aan de weg Doldersum-Boyl aan de Boylerstraat en wordt aan de oostzijde begrenst door het fietspad die naast het Doldersumseveld naar Zorgvlied loopt. Hier heeft de Maatschappij van Weldadigheid met de Stichting van Loonbos een overeenkomst dat een perceel bos gebruikt mag worden voor scoutingactiviteiten. In dit bosperceel wat ruim 21 hA groot is zijn een paar mogelijkheden om de tenten op te slaan.

Het gebruik van auto´s en overig gemotoriseerd verkeer is hier heel beperkt, en men mag hiermee alleen in het bos komen voor het brengen en halen van het materiaal. Er wordt streng gecontroleerd op het gebruik van het terrein, zodat de rust in dit kwetsbare gebied gewaarborgd is. Met de auto´s op het fietspad wordt afgestraft met een hoge boete !


Het is een terrein voor de zeer sportief ingestelde scout omdat de faciliteiten zich beperken tot 1 waterkraan en een centrale kampvuurplaats. Er zijn geen toiletten, geen slechtweer accommodatie, geen stroomaansluitingen enz. enz. Niets van dat alles. Er mag niet gehakt en gekapt worden, en alles moet na afloop van het kamp weer in originele staat terug worden gebracht zoals je het hebt aangetroffen. Het is een gebied voor de rustzoeker en de scout die van trektochten en pionieren houdt. De geluidsinstallaties kun je wel thuis laten. Bus en trein zijn op verre afstand zodat je je helemaal zelf moet redden.

content image